start jezyki
Lit Li

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Lithium Lithium IA 2 3 6,941 ciało stałe 1s22s2

Liczba elektronów:3
Liczba neutronów:4
Liczba protonów:3
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):0.97, 0.98
Stopień utlenienia:+1
Przewodność elektryczna:107.5*105 1/(*m)
Gęstość (293 K):0.534 g/dm3
Temperatura topnienia: :181°C, 454 K
Temperatura wrzenia:1342°C, 1615 K
Ciepło właściwe:24.86 J/(mol*K)
Ciepło topnienia:3.00 kJ/mol
Ciepło parowania:145.92 kJ/mol
Przewodność cieplna:84.8 W/(m*K)
Opis

Lit jest najlżejszym znanym metalem, bardzo aktywnym chemicznie - na powietrzu pokrywa się warstewką tlenku. Jest miękki i łatwo daje się kroić nożem. Sole litu barwią płomień palnika gazowego na kolor intensywnie czerwony. Metal ten rozpuszcza się w ciekłym amoniaku tworząc błękitny roztwór amoniakatu.
Właściwości chemiczne

Lit wykazuje dużą aktywność chemiczną - na powietrzu pokrywa się warstwą tlenku (Li2O) i azotku (Li3N), stopiony reaguje z krzemionką SiO2 i krzemianami- stąd nadżera szkło i porcelanę. W związkach występuje wyłącznie na stopniu utlenienia +1. Energicznie reaguje z wodą (słabiej jednak niż sód) tworząc wodorotlenek LiOH i łatwo wypiera wodór z alkoholi tworząc alkoholany np. C2H5OLi. Rozpuszcza się energicznie w kwasach. Ogrzewany z węglem tworzy węglik Li2C2, z krzemem - krzemek Li6Si2. Reaguje ze wszystkimi fluorowcami dając odpowiednie halogenki. Ogrzewany z wodorem tworzy wodorek LiH.
Zastosowanie

Lit znalazł szerokie zastosowanie w technice jądrowej. Wchodzi on także w skład prętów sterujących w reaktorach atomowych. Izotop 7Li jest wykorzystywany jako chłodziwo we wspomnianych reaktorach. Pierwiastek ten jest często stosowany jako składnik polepszający właściwości mechaniczne stopów glinu i ołowiu. Stop litu z magnezem i niewielką domieszką srebra jest lżejszy od wody, ma dobre właściwości mechaniczne i jest odporny na korozję. Litu używa się także w syntezie organicznej jako katalizator (w polimeryzacji izoprenu) i w roztworze w aminach alifatycznych jako silny czynnik redukujący. Chlorek i bromek litu używane są jako czynniki suszące. Lit wykorzystywany jest także w bateriach.
Występowanie

Lit jest szeroko rozpowszechniony w przyrodzie - wchodzi w skład około 30 minerałów krzemianowych (np. spodumenu LiAl[Si4O10], petalitu (Li,Na)[AlSi4O10], lepidolitu KLi2Al(F,OH)2[Si4O10] itp.) a w charakterze domieszki występuje w około 150 minerałach. Lit należy do pierwiastków rzadkich - jego związki tylko wyjątkowo występują w większych stężeniach. Związki litu występują niekiedy w wodach mineralnych, gromadzą się też w roślinach np. w tytoniu. Zawartość litu w organizmie człowieka wynosi 0.000003 % wagowego. W oceanie w 1000 kg wody znajduje się ok. 200 mg litu.
Ciekawostki
Odkryty przez: Johann Arfvedson
Miejsce odkrycia: Szwecja
Rok odkrycia: 1817
Pochodzenie nazwy: od greckiego słowa "lithos" oznaczającego kamień.

Lit został odkryty podczas analizy minerału krzemianowego - petalitu. Metaliczny lit, zawierający zanieczyszczenia wydzielił w 1818 roku H. Davy przez elektrolityczny rozkład tlenku litu. W 1855 roku Bunsen i Mathiesen otrzymali ten pierwiastek w stanie czystym przez elektrolizę stopionego chlorku litu.: © 2005 : Site map : ^^^