start jezyki
Bor B

angielski łaciński Grupa Okres Liczba
atomowa
Liczba
masowa
Stan
skupienia
Konfiguracja
elektronowa
Boron Borum III A 2 5 10,811 ciało stałe 1s22s22p1

Liczba elektronów:5
Liczba neutronów:6
Liczba protonów:5
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):2.01, 2.04
Stopień utlenienia:+3
Przewodność elektryczna:1*104 1/(m*)
Gęstość (293 K):2.34 g/cm3
Temperatura topnienia: :2300 °C 2573 K
Temperatura wrzenia:4002 °C 4275 K
Molowa pojemność cieplna:11.9 J/(mol*K)
Ciepło topnienia:50.2 kJ/mol
Ciepło parowania:489.7 kJ/mol
Przewodność cieplna:27.2 W/(m*K)
Opis

Bor jest niemetalem o wysokiej temperaturze topnienia. Posiada trzy odmiany alotropowe. W stanie pary występuje w cząsteczkach dwuatomowych B2, które są paramagnetyczne.
Właściwości chemiczne

Bor w związkach jest zawsze trójwartościowy. Pierwiastek ten spala się w czystym tlenie dając tlenek B2O3. Spalając bor w powietrzu w temperaturze 1000 K obok tlenku uzyskuje się azotek BN. Z fluorowcami reaguje w temperaturze 700-1000 K dając chlorek BCl3 i bromek BBr3. Bor redukuje związki tlenowe (woda, krzemionka, tlenek węgla i P4O10) wydzielając z nich wolne pierwiastki. Jest całkowicie odporny na działanie kwasów nieutleniających. Stężony kwas azotowy i inne utleniacze działają na bor powoli powodując powstanie kwasu borowego H3BO3. Bor nie reaguje z rozcieńczonymi zasadami. W stopie alkalicznym przechodzi w boran sodu: 2B + 6NaOH = 2Na3BO3 + 3H2 Bor reaguje też z niektórymi stopionymi metalami dając borki np. magnezu Mg3B2.
Zastosowanie

Bor służy jako dodatek stopowy podwyższający twardość stali. Bor wykazuje dużą zdolność pochłaniania neutronów i z tego względu stosuje się go w energetyce jądrowej.
Występowanie

Bor jest niezbyt często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci boranów: sassolinu H3BO3, boraksu Na2B4O7*10H2O i kernitu Na2B4O7*4H2O. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 21 miejsce (procenty wagowe).
Ciekawostki
Odkryty przez: H. Davy, J.L. Gay-Lussac, L.J. Thenard
Miejsce odkrycia: Anglia, Francja
Rok odkrycia: 1828
Pochodzenia nazwy: od arabskiego "boraks" oznaczającego "biały"

Sól sodowa kwasu czteroborowego znana była już w starożytności. Alchemicy stosowali ją jako topnik. Pierwiastek został wydzielony w stanie wolnym w 1828 roku przez J.L. Gay-Lussaca i L.J. Thenarda w procesie redukcji tlenku boru metalicznym potasem oraz przez H. Davy'ego w procesie elektrolizy kwasu borowego.: © 2005 : Site map : ^^^